แนวคิดการจัดการส่วนประสมผลิตภัณฑ์ การวางแผนผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่


ศึกษาแนวคิดการทำการตลาดในสื่อออนไลน์ กระบวนการพัฒนาและนำองค์ประกอบของการตลาดออนไลน์รูปแบบต่างๆ เพื่อมอบคุณค่าให้แก่ลูกค้า วางแผนการทำตลาดออนไลน์เพื่อโน้มน้าวให้ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ทดลองใช้สินค้าและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การรวมถึงสินค้า การสร้างแบรนด์เพื่อกระตุ้นการซื้อและการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมายโดยใช้สื่อออนไลน์ประเภทต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาสื่อที่ใช้ในการตลาดออนไลน์ การติดตาม ประเมินผล ตลอดจนคุณธรรมทางการตลาดทางการตลาดออนไลน์