รายละเอียดของรายวิชา

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                  มหาวิทยาลัยธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา           คณะบริหารธุรกิจ / สาขาวิชาการจัดการ

 

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชื่อรายวิชา

20 2107 การจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ

Production and Operations Management

2. จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง

หน่วยกิต (3-0-6)

3. หลักสูตรและประเภทรายวิชา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการ

หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน                            

นตา เตชะบุญมาส

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน

6. รายวิชาที่เรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)

ไม่มี

8. สถานที่เรียน

อาคารเรียน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธนบุรี  

9. วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด

30 พฤษภาคม 2560

 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะและความสำคัญของการจัดการการผลิตและการปฏิบัติการ ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในกระบวนการผลิต การบริหารทรัพยากรการผลิตให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงระบบการผลิต

1.2 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การจัดองค์กรเพื่อการผลิต การวางแผนเกี่ยวกับการผลิตภัณฑ์และกำลังการผลิต รวมถึงกระบวนการผลิต

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา

2.1 เพื่อให้เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับสถานการณ์วงการธุรกิจ/สถานประกอบการปัจจุบัน และแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยเฉพาะรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AC) และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างพลวัต

2.2 เพื่อพัฒนาเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัยและสอดคล้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552