สามารถสร้างวิชาชื่อ "เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการรายวิชาด้วย LMS" ให้อยู่ภายใต้ คณะ(ที่สังกัด)/สาขา/ชื่อของอาจารย์ (ต้องเข้าไปที่ E-LEARNING ของคณะตนเอง)

วิธีส่ง
เมื่อสร้างรายวิชาเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ดำเนินการ CAPTURE หน้าจอดังตัวอย่างในรูปที่ 1 แนบส่งเข้ามาในระบบ 1 รูป (ส่งเป็นรูปภาพ)