223305  การตลาดทางตรง

       ศึกษาแนวคิด สภาพแวดล้อม กระบวนการการจัดการตลาดทางตรง ประเภทและหลักการของการตลาดทางตรง ขั้นตอนในการทำตลาดทางตรง การวางแผน การจัดการฐานข้อมูล การกำหนดกลยุทธ์ การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ เพื่อการจัดการจลาดโดยตรงในลักษณะต่าง ๆ