223204  การจัดการช่องทางการจัดจำหน่ายและห่วงโซ่อุปทาน

             ศึกษาแนวความคิดการจัดการช่องทางการตลาด สภาพแวดล้อมของช่องทางการตลาด สถาบันคนกลางทางการตลาด โครงสร้างของช่องทางการตลาด การจัดรูปแบบองค์การของโครงสร้างช่องทางการตลาด นโยบายการตลาด กลยุทธ์การจัดการช่องทางการตลาด การออกแบบช่องทางการตลาด ระบบสนเทศในช่องทางการตลาด การจัดการโซ่อุปทาน การจัดการโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าและบริหารศูนย์กระจายสินค้า