223205  การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ

        ศึกษาแนวความคิดและความสำคัญการสื่อสารทางการตลาด การวางแผนกยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณากาด้วยสื่อร่วมสมัย เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธุรกิจกับลูกค้า และโน้มน้าวกลุ่มเป้าหมายให้มีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ สินค้าและตรายี่ห้อและเพื่อกระตุ้นการซื้อ