บทบาทและความสำคัญของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ การประสานความร่วมมือของผู้ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ แนวคิดการปฏิบัติงานด้านโลจิสติกส์ บทบาทความสำคัญของเขตการค้าเสรี ปัจจัยที่สำคัญและประโยชน์การทำ Global Sourcing การเลือกสถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์ในระดับโลก (Global Facility Location) การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในงานด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ กรณีศึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนระหว่างประเทศ