การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริมผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวน โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการข้อมูลในขั้นสูงที่ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหารงานในองค์กร

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริมผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวน โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการข้อมูลในขั้นสูงที่ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหารงานในองค์กร

การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาทักษะ ส่งเสริมผู้ใช้งาน สามารถประยุกต์ใช้ในการทำงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคำ โปรแกรมตารางคำนวน โปรแกรมนำเสนอผลงาน โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมใหม่ที่มีการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน รวมทั้งการใช้โปรแกรมเชื่อมโยงการจัดการข้อมูลในขั้นสูงที่ก่อให้เกิดแก่การตัดสินใจในเชิงการบริหารงานในองค์กร

การศึกษาเครื่องมือหรือวิธีการในการวิเคราะห์และพัฒนากระบวนการธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การจัดทำแผนผังกระบวนการธุรกิจ แผนภูมิการไหลตามหน้าที่ แผนผังกิจกรรมกระบวนการ (Activity Process Mapping) แผนภูมิสายธารแห่งคุณค่า (Value Stream Mapping) การวิเคราะห์ความสูญเปล่า เทคนิคการปรับปรุงกระบวนการ การปรับรื้อกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Reengineering) การออกแบบกระบวนการใหม่ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการปรับปรุงกระบวนการ กรณีศึกษาการบริหารกระบวนการธุรกิจโดยใช้ระบบ ERP