224211  การวิจัยการตลาด

           ศึกษาบทบาทการวิจัย ลักษณะรูปแบบ การกำหนดปัญหาการวิจัยการตลาด วัตถุประสงค์และกระบวนการวิจัย การตลาด การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ การประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การเสนอรายงาน การนำผลการวิจัยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจทางการตลาด หลักจริยธรรมของการวิจัยทางการตลาด