224308  การตลาดลูกค้าสัมพันธ์

            แนวคิดกระบวนการสร้างการตลาดลูกค้าสัมพันธ์และกลยุทธ์ทางการตลาดลูกค้าสัมพันธ์

การจัดการสารสนเทศทางการตลาดเพื่อวิเคราะห์และจัดการฐนข้อมูลลูกค้า โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-CRM)