เรียนรู้วิธีการบริหารจัดการรายวิชาด้วย LMS

การบูรณาการความรู้ทางวิชาการของหลักสูตรสู่การประยุกต์ความรู้เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆอย่างสร้างสรรค์ สามารถนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดี มีการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์และสามารถถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่นเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม