คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาองค์ความรู้หลักในการบริหารโครงการและธุรกิจดิจิทัล ความเป็นไปได้ของโครงการ การจัดทำข้อเสนอโครงการ  การวางแผนโครงการ การสร้างทีมงาน การติดต่อสื่อสาร การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารความเสี่ยง การบริหารเวลาและงบประมาณโครงการ การจัดทำเอกสารโครงการ การนำเสนอโครงการ ติดตาม ควบคุม และประเมินผลโครงการ