แนวความคิดทางการตลาด สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์ทางการตลาด ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนการตลาด การเลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดวัตถุประสงค์ทางการตลาด และส่วนประสมทางการตลาด