22 4307  การจัดการงานขาย

           ศึกษาแนวคิด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้านการขาย การจัดรูปองค์การงานฝ่ายขาย การบริหารงานขายยุคใหม่ การพยากรณ์ยอดขาย การกำหนดโค้วต้าการขาย เทคนิคการเจรจาต่อรอง การสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับลูกค้า การสร้างทีมขาย การกำหนดอาณาเขตขาย การติดตามและประเมินผลงานของพนักงานขาย จรรยบรรฯของพนักงานขาย และการจัดทำแผนงานขายเชิงปฏิบัติการ