224206  การบริหารการตลาด

          ศึกษากระบวนการบริหารการตลาดและการจัดทำแผนการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทางการตลาด การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การประมาณการยอดขาย การใช้กลยุทธ์การแข่งขันและกลยุทธ์การตลาด การวางแผนตลาด การจัดการงบประมาณ การควบคุมและการประเมินผล