223202 การจัดการผลิตภัณฑ์

           ศึกษาการวางแผนผลิตภัณฑ์ การจัดการส่วนผสมผลิตภัณฑ์ แนวความคิดสินค้า การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตราสินค้า การสร้างตราสินค้า การสร้างความจงรักภักดีในตราสินค้า การออกแบบบรรจุภัณฑ์ การปรับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล การปรับปรุงและพัฒนาสินค้าใหม่