252206   โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึมเพื่องานธุรกิจ 3(2-2-5)

252206   Data Structures and Algorithms For Business

วิชาบังคับก่อน : สอบได้วิชา 251201 การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ทฤษฎีโครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี การค้นหาข้อมูล การเรียงลำดับข้อมูล การประยุกต์โครงสร้างข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาในธุรกิจ การแปลงขั้นตอนวิธีให้อยู่ในรูปแบบของโมเดลทางอัลกอริทึมทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

พัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในงานธุรกิจ โดยใช้โปรแกรม Microsoft Office หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ ประยุกต์ใช้ Microsoft 356

ศึกษาบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประวัติของคอมพิวเตอร์ ระบบดิจิทัลองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ประเภทต่าง ๆ แพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ ข้อมูลและการบริหารข้อมูล เครือข่ายและการสื่อสาร อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ไวด์เว็บ ระบบประมวลผล ภัยคุมคามและความมั่นคงของระบบ จริยธรรมและสังคมไซเบอร์และการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูป