1.เพื่อเป็นกรณีศึกษา และจำลองให้อาจารย์ผู้สอนเห็นถึงกระบวนการการเรียนรู้ของนักศึกษา ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดการประเมินผล

2.เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้ทดลองเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติผ่านระบบ e-Learning ด้วยตนเอง

3.เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถนำกรณีศึกษาที่ผ่านการเรียนรู้ไปปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนของตนเองผ่านระบบ e-Learning